Adatkezelési Tájékoztató

1. A www.kuponoldalak.hu címen elérhető Weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó személyes adatokat az oldal üzemeltetője kezeli. A Weboldal üzemeltetője, egyúttal a személyes adatok kezelője: ONLINE KUPONOLDALAK Kft. (székhely: 2151, Fót, Móricz Zsigmond út 50.; e-mail cím: info@kuponoldalak.hu; a továbbiakban: Üzemeltető).

Az adatkezelés alanyai (érintettek) a felhasználók, azon személyek, akik az oldalon regisztrálnak, az oldal szolgáltatásait igénybe veszik (a továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó regisztrál, és elfogadja a jelen Tájékoztatót, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Üzemeltető az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

A személyes adatok kezelésére jelen Tájékoztató az irányadó. Az adatkezelés során az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Weboldalon hirdető, vagy azon megjelenő harmadik személyek adatkezeléseire, promócióira, nyereményjátékaira. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon weboldalak adatkezeléseire, amelyre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

Az Üzemeltető a jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja. A módosításról az Üzemeltető a Felhasználókat tájékoztatja.

2. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása. A Felhasználók a regisztráció során elfogadják a jelen Tájékoztatót, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez. Jelen Tájékoztató a Felhasználók tájékoztatásának minősül, az Infotv. 20. § (2) bek. alapján.

A regisztráció ingyenes, a Felhasználók semmilyen anyagi juttatást nem teljesítenek a regisztráció, az oldal használata ellenértékeként.

Az Üzemeltető az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. Az Üzemeltető biztosítja az érintettek részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.

3. Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, a Felhasználó irányába reklámozási tevékenység, a Felhasználó által megadott adatok felhasználásával.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

4. A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben az Üzemeltető hozza meg.

Az Üzemeltető adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. Az Üzemeltető az adatfeldolgozók megnevezését közzéteszi.

5. A regisztráció során a Felhasználó megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatait: név (megszólítás), e-mail cím, jelszó. A megadott adatok kezelése a Felhasználó azonosítását, a kapcsolattartást, a reklámozást szolgálják. Valamennyi adat tekintetében az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a Felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése, erre vonatkozó hozzájárulás alapján.

6. A Felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználó megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát) felhasználja arra a célra, hogy részére az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A Felhasználó hozzájárulása kiterjed arra, hogy az Üzemeltető a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Felhasználó számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A felhasználó a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

7. Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltető által szervezett nyereményjátékra regisztrál, a részvétel feltétele a fenti 6. pontban meghatározott, reklámozási célú adatkezelésekhez való hozzájárulás. Ezt az indokolja, hogy a nyereményjátékon a részvétel ingyenes, és a részvétel ingyenességét az Üzemeltető csak úgy tudja biztosítani, hogy a nyereményjátékon résztvevő Felhasználóknak reklámot küld.

A felhasználó a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

8. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalt más portál (twitter, facebook, Google+) útján ajánlja harmadik személy részére, a megosztás az adott portál szabályzata alapján történik. Amennyiben a Felhasználó a megosztás során harmadik személy adatait megadja, köteles gondoskodni arról, hogy ezen személy az adatkezeléshez hozzájáruljon.

9. A Weboldal látogatása esetén a Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) illetve további további statisztikai célok érdekében Google Cookie-kat helyezzen el.

10. Az Üzemeltető a megadott adatokat törli, ha:

- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

- az érintett Felhasználó azt kéri;

- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

- az adatkezelés célja megszűnt;

- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

Az érintett Felhasználó kérheti személyes adatai törlését, az Üzemeltető elérhetőségein (1. pont). Az érintett Felhasználó erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben az adatkezelést jogszabály rendeli el az adatkezelés időtartama az adott jogszabályban megjelölt időtartam.

11. A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Üzemeltetőtől kérje. Az érintett Felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Üzemeltető elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

12. A Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

13. A Felhasználók a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

14. Az Üzemeltető személyes adatot csak akkor továbbít, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy az adat továbbítását törvény elrendeli.

15. A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Üzemeltetőhöz, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

A Felhasználó a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét, az irányadó jogszabályok (Infotv., Polgári Törvénykönyv) alapján.

Az oldal tetejére